Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

maciusia
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmonroex xmonroex

June 17 2017

maciusia
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viaclerii clerii
maciusia
1303 a896
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
maciusia
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viaclerii clerii

June 14 2017

maciusia
maciusia
maciusia
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viacoeurina coeurina

June 07 2017

maciusia
Reposted frombluuu bluuu viaxmonroex xmonroex
maciusia
3371 4103 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaxmonroex xmonroex

June 06 2017

maciusia
Jak niewiele potrzeba do szczęścia, czasem wystarczy obudzić się o czwartej rano i uświadomić sobie, że możemy pospać jeszcze aż trzy godzinki
— Znalezione
Reposted fromdzulajj dzulajj viaxmonroex xmonroex
maciusia
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaxmonroex xmonroex
maciusia

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaxmonroex xmonroex
maciusia
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
maciusia
maciusia
9322 17dc
maciusia
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viajethra jethra
maciusia
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viajethra jethra
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viajethra jethra
maciusia
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl