Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

maciusia
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaxmonroex xmonroex
maciusia

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaxmonroex xmonroex
maciusia
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
maciusia
maciusia
9322 17dc
maciusia
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viajethra jethra
maciusia
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viajethra jethra
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viajethra jethra
maciusia
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajethra jethra

June 05 2017

maciusia
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna vialiwia liwia
maciusia
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaflyingheart flyingheart
maciusia
7113 3825
Reposted fromLadykwa Ladykwa viapoolun poolun
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viaSenyia Senyia
maciusia

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaxmonroex xmonroex

June 02 2017

maciusia
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

maciusia
4076 f487 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
maciusia
0470 d2b7
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
maciusia
1264 799d 500
wisła 27.05.17
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl