Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

maciusia
maciusia
1083 3ab9
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viabanita banita
maciusia
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastonerr stonerr
maciusia
Reposted fromwatdafak watdafak viadelicja8 delicja8
maciusia
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viadelicja8 delicja8
maciusia
maciusia
0388 3d16
Reposted fromtutajjula tutajjula viadelicja8 delicja8
maciusia
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablacksadcat blacksadcat
maciusia
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viablacksadcat blacksadcat
maciusia
'Nie o to chodzi, żeby się nie bać , ale o to, żeby znaleźć wiarę w siebie

March 26 2017

9904 704d 500
maciusia
8398 59f7 500
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianattaly nattaly
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapuremindx puremindx
maciusia
6689 1fb2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolivierk olivierk
maciusia
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabrystol brystol

March 23 2017

maciusia
Diabeł stworzył po to młodość, byśmy popełniali błędy, a Bóg wymyślił dojrzałość i starość, byśmy mogli za te błędy zapłacić.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
maciusia
9397 3706 500
maciusia
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl